Diensten

Arbeidsdeskundig onderzoek

Zodra er enige twijfel ontstaat of een werknemer als gevolg van arbeidsongeschiktheid zijn of haar eigen werk op termijn weer kan uitvoeren, is een onderzoek naar eventuele andere mogelijkheden noodzakelijk. Doe dit uiterlijk rondom de eerste jaarsevaluatie (±46e week van het verzuim) maar veelal is het verstandig om dit eerder te doen. Veelal zal een bedrijfsarts of casemanager dit eveneens adviseren.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Kan de werknemer, gelet op de aanwezige beperkingen, het eigen werk weer gaan uitvoeren?
  • Is het eigen werk eventueel aan te passen?
  • Is er andere passende arbeid bij de eigen werkgever aanwezig?
  • Moet er omgezien worden naar andere passende arbeid elders?

Kortom: waar en hoe kan de werknemer zijn of haar arbeidsmogelijkheden optimaal benutten? Daarbij staat bij Kempers Arbeidskundig Advies bv altijd de vraag centraal of de gekozen oplossing duurzame inzetbaarheid met zich meebrengt.

Wil een werkgever niet het risico lopen dat het UWV de maatregel oplegt om ook het 3e jaar het loon door te betalen, is snelle en adequate re-integratie vereist. In genoemde situatie is een arbeidskundig onderzoek dan al snel noodzakelijk.

Wij zijn in beginsel actief in alle sectoren en hebben daar ook veel ervaring in. Wij hebben extra kennis in de onderwijssector, de uitzend- en detacheringsbranche, de (geestelijke) gezondheidszorg en gemeenten.

Voor al onze klanten zijn we een samenwerkingspartner waar een objectieve benadering centraal staat en waarbij de belangen van een werknemer en die van de werkgever even belangrijk zijn.

Meer weten? Bekijk ook onze FAQ-sectie met o.a. vragen en antwoorden over het arbeidskundig onderzoek

Bezwaar

Het kan voorkomen dat je het oneens bent met de beslissing van het UWV of dat niet begrepen wordt hoe het oordeel tot stand is gekomen. Denk daarbij aan:

  • (Dreigend) Bezwaar tegen een opgelegde loonsanctie,
  • Niet eens met een uitgevoerde WIA of ZW beoordeling.

Wij kunnen u (organisaties èn zeker ook particulieren) heel goed begeleiden in het eventuele bezwaar. Vooraf zal altijd een inschatting gemaakt worden in hoeverre het bezwaar een reële kans maakt. Dat gebeurt op basis van een zeer gereduceerd tarief. Pas daarna wordt, in goed onderling overleg, besloten of er wel of geen bezwaar wordt aangetekend. Neem vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Let wel: bezwaar moet op tijd gemaakt worden, meestal binnen 6 weken. Wacht dus niet te lang.

Mediation bij arbeidsconflicten

Wij kunnen ook uw mediation verzorgen. Mediation is al lang geen ‘slijmballen-dienstverleningsproduct meer’. Een arbeidsconflict kost veel geld, tijd en vooral ook ‘mentale pijn’. Een dergelijk leidt niet zelden tot arbeidsongeschiktheid.

Inmiddels is vast komen te staan dat mediation een succesvol middel is om te komen tot een oplossing. Slechte communicatie is vaak het grootste obstakel bij het vinden van een gezamenlijke oplossing voor een arbeidsconflict. Onder begeleiding is het de bedoeling dat partijen weer met elkaar in gesprek gaan en dat helpt verstoorde (arbeids)verhoudingen weer te normaliseren. Arbeidsmediation is doorgaans een kort traject. In de meeste gevallen vindt een aparte intake plaats. Daarna wordt in maximaal twee á drie gezamenlijke gesprekken een duurzame oplossing bereikt. De ervaring leert dat de deelnemers het prettig vinden dat zij in een neutrale omgeving hun verhaal kunnen vertellen en dat de begeleiding door de mediator leidt tot een open gesprek.

Zelfs als eruit komt dat het conflict niet meer te herstellen is, heeft de mediation wat opgeleverd. De oplossing moet dan namelijk gezocht worden in het op een nette manier uit elkaar gaan.

Ja, ook mediation kost geld en zeer veel negatieve energie. Echter het conflict laten doorsudderen kost vele malen meer.

Overige diensten

Verzuimbegeleiding / uitvoeren WVP

De meeste ondernemers zijn gaan ondernemen uit liefde voor hun vak, niet om de wet verbeterde poortwachter uit te gaan voeren indien hun personeel onverhoopt ziek wordt. Deze zorg van begin tot het eind kunnen wij uit handen nemen. Een intermediair zijn tussen de vele partijen die dan veelal gemoeid zijn in een dergelijk proces. Dit wordt met name heel erg belangrijk als er sprake is van een hoog en/of frequent verzuim.

Dossiercheck / re-integratieadvies

Soms kan een verzuimsituatie heel erg ingewikkeld zijn of om redenen stagneren. Het kan soms zo lastig zijn dat u even niet meer weet hoe verder en wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Wij kunnen daarover advies geven en meedenken zodat er geen stagnatie in het re-integratie proces ontstaat.

Voordeel:

  • Voorkomen stagnatie
  • Voorkomen van misverstanden
  • Feedback op algemeen proces
  • Dossier beter op orde en betere motivatie op de te nemen vervolgstappen.

Meer informatie? Bel of mail ons om te zien of we iets voor u kunnen betekenen. Ook voor kleine korte vragen kan u altijd vrijblijvend bij ons terecht.

Meer informatie?

Meer informatie? Bel of mail ons om te zien of we iets voor u kunnen betekenen. Ook voor kleine korte vragen kan u altijd vrijblijvend bij ons terecht.