Kempers Arbeidskundig Advies bv heeft kennis van

het interpreteren van beperkingen

het  functioneren van mensen in een beroep

de eisen die arbeid aan mensen stelt

van belang zijnde wet- en regelgeving

Arbeidskundig advies

Alle arbeidsdeskundigen van Kempers Arbeidskundig Advies bv zijn zowel geregistreerd bij de SRA en gecertificeerd bij de Hobeon SKO. De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen geeft een perfecte omschrijving van wat een arbeidsdeskundige is en doet.

De arbeidsdeskundige:

 • is specialist in mens, werk en inkomen;
 • geeft inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen in disbalans en weegt deze af tegen belasting die werk met zich meebrengt;
 • coacht mensen bij het bereiken van reële doelen op gebied van werk en inkomen.

Bij de arbeidsdeskundige staat een integrale visie voorop. Het doel van de arbeidsdeskundige is het behoud en het herstel van de balans tussen de mens, zijn werk en zijn inkomen. De arbeidsdeskundige doet dit door een op het individu gerichte, praktische aanpak. Met deze aanpak (wat zijn de persoonlijke omstandigheden, de competenties, het inkomen) werkt de arbeidsdeskundige toe naar het optimaal benutten van het resterende werkvermogen op korte én lange termijn. De arbeidsdeskundige beoordeelt de mogelijkheden in het eigen werk, aangepast eigen werk en door arbeidsmarktonderzoek ander passend werk. Hij of zij voert de regie over het re-integratieproces, intervenieert in situaties die daarom vragen en zet mensen en/of middelen in om dit re-integratietraject optimaal te laten verlopen. De arbeidsdeskundige bewaakt en adviseert daarbij over regelingen op het gebied van voorzieningen, wettelijke maatregelen en/of polistechnische bepalingen. Hij adviseert alle actoren in het veld (werknemer, werkgever, verzekeraar, bemiddelaar, rechtelijke macht en overheid). De aanpak van de arbeidsdeskundige is om via maatwerk-oplossingen het individu snel en duurzamer te laten terugkeren in het arbeidsproces en daarmee de financiële schadelast zo gering mogelijk te laten zijn.

De arbeidsdeskundige heeft als taak om de schadelast van werknemers en zelfstandigen (ten gevolge van inkomensverlies of arbeidsongeschiktheidsuitkering) door ziekte, gebrek of ongeval vast te stellen en te beperken.

Voor wie is het?

Opdrachtgevers

Kempers Arbeidskundig Advies wordt voornamelijk ingeschakeld door professionals van HRM-afdelingen, directeur-eigenaren, leidinggevenden, casemanagers en vergelijkbare functies, evenals door diverse arbodiensten. Onze expertise wordt vaak geraadpleegd op aanbeveling van een bedrijfsarts, vooral wanneer verzuim langer aanhoudt dan verwacht, vragen rijzen over het doel van re-integratie, of als de re-integratieproces op een dood spoor lijkt te zitten. Een arbeidsdeskundige kan in dergelijke situaties vaak uitkomst bieden en het proces weer op gang brengen.

We zijn actief in alle sectoren en brengen extra kennis en expertise mee vanuit het onderwijs, de uitzend- en detacheringsbranche, de (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn.

Bedrijven en personen die reeds ervaring hebben met de inzet van arbeidsdeskundigen waarderen de duidelijke voordelen en kiezen er daardoor sneller voor om opnieuw een arbeidsdeskundige in te schakelen. Het initiatief hiervoor hoeft niet altijd van een bedrijfsarts te komen, hoewel er wel altijd overleg met de bedrijfsarts zal zijn. Dit benadrukt onze professionele aanpak en het vermogen om op een constructieve wijze bij te dragen aan een succesvol re-integratieproces.

Schoonmaker

Re-integratie

Re-integratie is een cruciaal aspect van de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij niet alleen de medische aandoening, maar vooral de mogelijkheid tot arbeid centraal staat. Bij Kempers Arbeidskundig Advies richten we ons niet alleen op een snelle terugkeer naar werk, maar ook op de langetermijninzetbaarheid van de werknemer. Indien re-integratie bij de huidige werkgever niet haalbaar is en een overstap naar een andere werkgever noodzakelijk blijkt, bieden onze gespecialiseerde loopbaanadviseurs de nodige begeleiding en ondersteuning.

 

Re-integratie

Particulier

Voor particulieren staat Kempers Arbeidskundig Advies eveneens klaar. Wij bieden deskundige ondersteuning in situaties waarin u twijfelt aan de beoordelingen van het UWV, zoals bij het overwegen van bezwaar tegen beslissingen aangaande de WAO of WIA. Met onze hulp kunt u rekenen op professionele begeleiding en advies, gericht op het behartigen van uw belangen en het navigeren door complexe procedures.

Schilders

Werkwijze

 • Onderzoek

  In een arbeidskundig onderzoek worden de belangen van zowel de werknemer als de werkgever zorgvuldig afgewogen. Het focust op de afstemming tussen de capaciteiten van een individu en de eisen van het specifieke werk dat van hem of haar wordt verwacht. Dit onderzoek kenmerkt zich door een transparante en discrete benadering. Er worden individuele gesprekken gevoerd met de werkgever en werknemer, doorgaans op de werkplek, maar indien beter passend, kunnen deze ook op ons kantoor plaatsvinden op een andere neutrale plaats of online met behulp van videobellen. Vertegenwoordigers voor de werkgever zijn vaak een direct leidinggevenden, een HR-adviseur en/of de directeur-eigenaar, afhankelijk van de situatie. Een werkplekbezoek maakt deel uit van het onderzoek, indien noodzakelijk en haalbaar.

  Na de individuele gesprekken vindt een gezamenlijk overleg plaats waarin de besproken punten worden geëvalueerd en de eerste adviezen worden gedeeld. Dit proces wordt ondersteund door de inzichten van de bedrijfsarts, zowel voor als na het onderzoek.

  Meer weten over het arbeidskundig onderzoek? Bekijk onze  FAQ-sectie.

 • Rapportage

  De uitkomsten en adviezen worden vastgelegd in een gedetailleerde rapportage. Deze rapportage dient als een belangrijk document voor het re-integratieproces en is een waardevolle toevoeging aan het re-integratieverslag.

 • Coaching

  Als coaches spelen arbeidsdeskundigen een cruciale rol in het herstelproces. Zij zijn erop gericht mensen weer in hun kracht te zetten door te luisteren, te motiveren en soms te confronteren met als doel reflectie. Arbeidsdeskundigen fungeren als adviseurs van mogelijkheden, bemiddelaars bij het vinden van oplossingen, en initiatiefnemers voor besluitvorming.

  Vragen naar aanleiding van bovenstaande of over uw specifieke situatie? Neem hiervoor  contact met ons op.