Kempers Arbeidskundig Advies bv heeft kennis van

het interpreteren van beperkingen

het  functioneren van mensen in een beroep

de eisen die arbeid aan mensen stelt

van belang zijnde wet- en regelgeving

Arbeidskundig advies

Alle arbeidsdeskundigen van Kempers Arbeidskundig Advies bv zijn zowel geregistreerd bij de SRA en gecertificeerd bij de Hobeon SKO. De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen geeft een perfecte omschrijving van wat een arbeidsdeskundige is en doet.

De arbeidsdeskundige:

 • is specialist in mens, werk en inkomen;
 • geeft inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen in disbalans en weegt deze af tegen belasting die werk met zich meebrengt;
 • coacht mensen bij het bereiken van reële doelen op gebied van werk en inkomen.

Bij de arbeidsdeskundige staat een integrale visie voorop. Het doel van de arbeidsdeskundige is het behoud en het herstel van de balans tussen de mens, zijn werk en zijn inkomen. De arbeidsdeskundige doet dit door een op het individu gerichte, praktische aanpak. Met deze aanpak (wat zijn de persoonlijke omstandigheden, de competenties, het inkomen) werkt de arbeidsdeskundige toe naar het optimaal benutten van het resterende werkvermogen op korte én lange termijn. De arbeidsdeskundige beoordeelt de mogelijkheden in het eigen werk, aangepast eigen werk en door arbeidsmarktonderzoek ander passend werk. Hij of zij voert de regie over het re-integratieproces, intervenieert in situaties die daarom vragen en zet mensen en/of middelen in om dit re-integratietraject optimaal te laten verlopen. De arbeidsdeskundige bewaakt en adviseert daarbij over regelingen op het gebied van voorzieningen, wettelijke maatregelen en/of polistechnische bepalingen. Hij adviseert alle actoren in het veld (werknemer, werkgever, verzekeraar, bemiddelaar, rechtelijke macht en overheid). De aanpak van de arbeidsdeskundige is om via maatwerk-oplossingen het individu snel en duurzamer te laten terugkeren in het arbeidsproces en daarmee de financiële schadelast zo gering mogelijk te laten zijn.

De arbeidsdeskundige heeft als taak om de schadelast van werknemers en zelfstandigen (ten gevolge van inkomensverlies of arbeidsongeschiktheidsuitkering) door ziekte, gebrek of ongeval vast te stellen en te beperken.

Voor wie is het?

Opdrachtgevers

In de regel worden de diensten van Kempers Arbeidskundig Advies gevraagd door professionals die werkzaam zijn voor diverse HRM-afdelingen, directeur – eigenaren van ondernemingen, leidinggevenden, casemanagers e.d. Ook diverse arbodiensten maken gebruik van onze diensten. Veelal is dat op advies van een bedrijfsarts indien verzuim langer duurt dan van tevoren gedacht en/of als er vragen op zijn gekomen ten aanzien van het einddoel van re-integratie. Ook als de re-integratie in een impasse is geraakt, kan een arbeidsdeskundige dit in de regel weer vlot trekken. Bedrijven / personen welke meer ervaring hebben opgedaan met het werken met arbeidsdeskundigen en de voordelen die dat met zich meebrengt, zijn enthousiast en roepen daarna veel vaker de hulp in van een arbeidsdeskundige. Daarvoor hoeft men niet altijd te wachten op een advies van een bedrijfsarts. Wel zal er altijd afstemming met de bedrijfsarts plaatsvinden.

Schoonmaker

Re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter verlangt ook adequate re-integratie. Een arbeidsdeskundige biedt hiervoor uitkomst omdat arbeid dan centraal staat en niet uitsluitend de medische aandoening. Naast re-integratie op de korte termijn bespreken wij ook de duurzame inzetbaarheid van de werknemer voor de wat langere termijn. Indien het noodzakelijk blijkt te zijn dat gezocht zal moeten worden naar werk bij een heel andere werkgever, zal voor de begeleiding daarvan gebruik gemaakt worden van loopbaanadviseurs die gespecialiseerd zijn in re-integratie.


Re-integratie

Particulier

Ook een particulier kan gebruik maken van de diensten van Kempers Arbeidskundig Advies bv.

We kunnen een particulier uitstekend begeleiden in situaties dat hij / zij geen vertrouwen heeft in de beoordeling van het UWV. Denk daarbij als voorbeeld aan het eventueel bezwaar aantekenen tegen een beslissing die het UWV heeft genomen inzake de WAO of WIA.

 

Schilders

Werkwijze

 • Onderzoek

  Bij een arbeidskundig onderzoek staan zowel de belangen van een werknemer als die van een werkgever centraal. De overeenkomsten tussen iemands individuele werkvermogen en de eisen die specifiek werk stelt, staat in zo’n onderzoek centraal.

  Dit onderzoek gebeurt zowel transparant als discreet. Om dit te waarborgen vindt er een apart gesprek plaats met zowel de werkgever als de werknemer. Deze gesprekken vinden in de regel achter elkaar en op de werklocatie plaats. Indien gewenst of als het beter uitkomt kan het ook bij ons op kantoor. Voor de werkgever kan optreden: een direct leidinggevende, iemand van personeelszaken, een casemanager of de directeur/eigenaar. Tevens vindt er – indien noodzakelijk en mogelijk – een bezoek aan de werkplek plaats.

  Na beide gesprekken zal er een gezamenlijk gesprek plaatsvinden waarin geëvalueerd wordt wat er besproken is en zullen de eerste adviezen en/of afspraken gezamenlijk worden doorgenomen. Vooraf of nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden, zal een en ander ook afgestemd worden met de visie van de bedrijfsarts.

  Meer weten over het arbeidskundig onderzoek? Bekijk onze FAQ-sectie.

 • Rapportage

  Het geheel zal vastgelegd worden in een rapportage. Behalve als vastlegging van de adviezen is zo’n rapport een uiteenzetting van het re-integratieproces tot aan dat moment aan toe. Veelal dus een welkome aanvulling voor het re-integratieverslag.

 • Coach

  Arbeidsdeskundigen hebben bij dit alles allereerst de rol van coach. Ze proberen mensen weer in hun kracht te brengen. Dit gebeurt door te luisteren, te motiveren, maar ook door mensen te confronteren en een spiegel voor te houden. De arbeidsdeskundige is adviseur in mogelijkheden, onderhandelaar in oplossingen en aandrager van besluiten.

  Vragen naar aanleiding van bovenstaande of over uw specifieke situatie? Neem hiervoor contact met mij op.